Co przysługuje  pasażerom w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu?

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do sytuacji opóźnienia lotów, które niejednokrotnie trwają od kilkunastu godzin do nawet kilku dni. Co przysługuje pasażerom w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu?

Podstawa prawna

Podstawa prawna regulująca kwestię roszczeń, jakie przysługują nam w związku z odwołaniem lotu bądź jego opóźnieniem zawarta została w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej: „Rozporządzenie”).

Odwołanie lotu

Rozporządzenie za „odwołanie lotu” traktuje takie sytuacje, gdy uprzednio planowany lot, na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce, nie odbył się. Jak wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odwołanie następuje kiedy pierwotnie przewidziany opóźniony lot zostaje przeniesiony na inny lot, czyli w razie odstąpienia od rozkładu pierwotnego lotu i dołączenia przez jego pasażerów do pasażerów lotu również przewidzianego w rozkładzie, niezależnie od lotu, na który przeniesieni pasażerowie mieli rezerwację.

Opóźnienie lotu

W słowniczku Rozporządzenia nie znalazła się jednak definicja opóźnienia. Trybunał, interpretując pojęcie opóźnienia lotu, zaznaczył, że może być ono sprecyzowane poprzez odwołanie do kontekstu, w jaki się wpisuje. Art. 6 Rozporządzenia posługuje się bowiem terminem „opóźnienie lotu”, które występuje tylko w odniesieniu do planowanej godziny odlotu i które zakłada w konsekwencji, że po godzinie odlotu pozostałe czynniki wpływające na lot powinny pozostać niezmienione. Tym samym lot uznać należy za opóźniony, jeżeli jest wykonywany według rozkładu, a rzeczywista godzina jego startu jest opóźniona w stosunku do planowanej. Trybunał stwierdził również, że pojęcie „czasu przylotu”, używane do celów określenia wielkości opóźnienia, którego doświadczyli pasażerowie danego lotu, liczy się do momentu, w którym co najmniej jedne z drzwi samolotu otwierają się, przy założeniu, że w owym momencie pasażerowie mają prawo opuścić maszynę (tak np.: wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH, C-402/07, i Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France SA, C-432/07, wyrok Trybunału Sprawiedliwośći Unii Europejskiej z dnia 4 września 2014 roku w sprawie Germanwings GmbH przeciwko Ronny’emu Henningowi, C – 452/13).

Odwołanie lotu a jego opóźnienie

Jak zatem odróżnić kiedy mamy do czynienia z lotem odwołanym, a kiedy opóźnionym w świetle przepisów Rozporządzenia? Przede wszystkim wszystkie okoliczności związane z niemożnością odbycia lotu, zgodnie z wykupionym biletem, powinny zostać ocenione odrębnie dla każdej sytuacji. Stąd nie sposób przyjąć jednoznacznych kryteriów odróżniających powyższe kwestie, które miałyby charakter uniwersalny i znajdowały zastosowanie w każdym przypadku. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału nie można, co do zasady przyjąć, że miało miejsce opóźnienie lub odwołanie lotu na podstawie komunikatu “opóźniony” lub “odwołany” podanego na lotniskowej tablicy lotów lub informacji udzielonej przez personel przewoźnika lotniczego. Trybunał podkreślał, że w praktyce, mimo że lot można zazwyczaj uznać za odwołany, jeżeli zmienia się jego numer, to nie zawsze jest to decydującym kryterium. Przykładowo opóźnienie lotu może być tak duże, że odlot następuje dopiero następnego dnia i w związku z tym zostaje mu przypisany numer rejsu z adnotacją (np. XX 1234a zamiast XX 1234) dla odróżnienia od lotu o tym samym numerze rejsu wykonywanego planowo kolejnego dnia. Jednak w tym przypadku lot może być nadal traktowany jako opóźniony, a nie jako odwołany.

Roszczenia pasażerów w związku z odwołaniem bądź opóźnieniem lotu

Co przysługuje  pasażerom w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu? Trybunał wielokrotnie akcentował tożsamość sytuacji pasażerów lotów opóźnionych z sytuacją, w jakiej znajdują się pasażerowie lotów odwołanych. Otóż jedni i drudzy ponoszą szkodę, polegającą na utracie czasu. W obu sytuacjach transport lotniczy staje się trudniejszy, i jeśli nawet pasażerowie zostają przewiezieni do miejsca docelowego, przybywają do niego w terminie późniejszym niż pierwotnie planowany.
Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia w sytuacji, gdy obsługujący przewoźnik mógł przewidzieć, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowanego startu, pasażerowie, w ramach limitów czasowych określonych w odniesieniu do długości lotów, mają prawo do:
– bezpłatnego otrzymania posiłków oraz napoi w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania,
– bezpłatnego zakwaterowania w hotelu w przypadku, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera, bezpłatnego transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (np. hotelem) – w sytuacji, gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu
Ponadto pasażerom w przypadku opóźnienia przysługuje prawo do dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin pasażerom przysługuje także prawo wyboru pomiędzy:
a) – zwrotem w terminie siedmiu dni, za pomocą środków przewidzianych w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (a więc np. gotówką, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym, czekiem bankowym) pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie,
– lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie;
b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
c) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.
W przypadku odwołania lotu, podobnie jak ma to miejsce przy opóźnieniu, pasażer również ma prawo do zwrotu należności, zmiany planu podróży lub powrotu, a także opieki ze strony przewoźnika (art. 5 Rozporządzenia). Ponadto pasażer lotu odwołanego ma prawo do odszkodowania, ale tylko w sytuacji, gdy nie został poinformowany o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem (art. 5 ust 1 lit. c Rozporządzenia). Przewoźnik może zwolnić się jednak od odpowiedzialności za odwołany lot jeśli dowiedzie, że odwołanie lotu było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

W kwestii odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu Trybunał stwierdził, iż z rozporządzenia nr 261/2004 nie wynika wyraźnie prawo do odszkodowania w tego typu sytuacjach, podkreślił jednak, że przy wykładni przepisów prawa unijnego należy brać pod uwagę nie tylko ich brzmienie, lecz także kontekst i cel regulacji, której stanowią część. W myśl powyższych rozważań orzeczono, że „opóźniony lot, niezależnie od czasu trwania opóźnienia, nawet gdy jest ono duże, nie może zostać uznany za odwołany, jeżeli jest realizowany zgodnie z pierwotnie przewidzianym przez przewoźnika lotniczego rozkładem”, natomiast pasażerowie lotów opóźnionych mogą być traktowani jak pasażerowie lotów odwołanych, a zatem mogą powoływać się na prawo do odszkodowania, jeżeli „z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu (tak np.: wyżej wspomniany wyrok w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 ).

Wysokość odszkodowania

Zgodnie z przyjętymi przez Rozporządzenie regułami, wysokość odszkodowania uzależniona jest od charakteru lotu, jego długości i czasu opóźnienia, co obrazuje poniższa tabelka:

 Wysokość odszkodowaniaDługość trasyCzas opóźnienia
Loty wewnątrzpaństwowe
1.250 Europoniżej 1.500 kmpowyżej 2 godzin
2.400 Europowyżej 1.500 kmpowyżej 3 godzin
Inne loty
1.250 Eurodo 1.500 kmpowyżej 2 godzin
2.400 Eurood 1.500 do 3.500 kmpowyżej 3 godzin
3.600 Europowyżej 3.500 kmpowyżej 4 godzin

Tryb wnoszenia odwołania

Wniosek o odszkodowanie należy złożyć u przewoźnika (np. za pośrednictwem formularza udostępnionego na jego stronie internetowej). Przewoźnik powinien wypłacić odszkodowanie niezwłocznie, w formie pieniężnej albo – za zgodą pasażera – może zrekompensować niedogodności w inny sposób, np. poprzez voucher podróżny. Natomiast jeżeli przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania, wówczas zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo lotnicze pasażer może wystąpić ze skargą na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień Rozporządzenia do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dołączając do formularza skargi kopie: reklamacji skierowanej do przewoźnika, udzielonej przez niego odpowiedzi, potwierdzenia rezerwacji na dany lot oraz oświadczenia o zgodności wspomnianych kopii z oryginałami. Skargę można złożyć nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia reklamacji u przewoźnika, a postępowanie w sprawie kończy się wydaniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji administracyjnej, w której Prezes określa zakres naruszenia i termin jego usunięcia.

error

Author: podparagrafem.pl

1 thought on “Co przysługuje  pasażerom w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu?

  1. żeby znaleźć nna stronie przewoźnika info o możliwoci uzyskania odszkodowania to trzeba być prawie sherlockiem, ukryte bardzo dobrze żby ludzie nie starali się o rekompensatę a tylko o zwrot kasy za bilet, obłęd, kilka razy zdarzyło mi sę mieć mocno opóźniony lot ale od razu załatwiałam sprawę przez givt i szybko poszło, bo już nerwów nie mam do tych sytuacji i niedługo to się chyba na pociągi przerzucę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności bloga podparagrafem.pl