Odśnieżanie gminnych chodników przez właścicieli przylegających nieruchomości

Zima zbliża się wielkimi krokami,przynajmniej ta kalendarzowa. Choć na razie śniegu zza oknami nie widać, to jednak przypadki poślizgnięć na chodnikach nie należą do rzadkości. Opady oraz nocne spadki temperatur poniżej zera, sprzyjają tworzeniu się śliskich nawierzchni, które utrzymują się przynajmniej we wczesnych godzinach porannych.W ubiegłym roku pisałam na temat odpowiedzialności za odśnieżanie chodników – https://www.podparagrafem.pl/odsniezanie-chodnikow-zimie-kogo-obciaza/ .Wracam teraz z tym tematem, a to na skutek uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. (sygn. akt: III CZP 38/17), o której wspominałam w ubiegłorocznym poście, a która doczekała się w końcu uzasadnienia.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na następujące pytanie zadane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt II Ca252/16):

Czy jednostka samorządu terytorialnego, której organ, zgodnie z art. 19 pkt 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, jest zarządcą części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych, ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach, uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości?o

Obowiązek bezpłatnego odśnieżania gminnych chodników przez właścicieli przylegających nieruchomości

Sedno odpowiedzi sprowadza się do nieszczęsnego obowiązku bezpłatnego odśnieżania gminnych chodników przez właścicieli przylegających nieruchomości. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właścicieli nieruchomości obciąża obowiązek utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Przy takim brzmieniu przepisu pomimo więc tego,że zarządcą chodnika była gmina, to odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieodśnieżenia chodnika ponosiła nie ona, a właściciel nieruchomości, która sąsiadowała z tym odcinkiem chodnika. Omawiana uchwała Sądu Najwyższego zmieniła zapatrywanie na powyższy pogląd. SN stanął bowiem na stanowisku, że„Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota,śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Co powyższe oznacza w praktyce?

Funkcja nadzorcza gminy

Orzeczenie nie zwalnia co prawda z odpowiedzialności właścicieli nieruchomości położonych przy chodnikach objętych zarządem jednostki samorządu terytorialnego, ale niewątpliwie podkreśla odpowiedzialność gminy za nie dopilnowanie właściciela co do realizacji przez niego obowiązku dbania o czystość takiego chodnika. Zgodnie zuchwałą jeśli gmina zaniecha obowiązku w zakresie zobowiązania właściciela działki do posprzątania chodnika, może sama ponosić konsekwencje zdarzenia wynikłego właśnie z nieuprzątnięcia czy nieodśnieżenia chodnika. Jeżeli zatem gmina nie wykonała lub nienależycie wykonała swoje obowiązki w zakresie nadzoru, odpowiada za wyrządzoną z tego tytułu szkodę na podstawie art. 417 § 1k.c.

Możemy spodziewać się zatem większej liczby kontroli stanu chodnika będącego w zarządzie gminy a położonego bezpośrednio przy naszej nieruchomości, z czego wyniknąć może wzrost liczby mandatów. 

error

Author: podparagrafem.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności bloga podparagrafem.pl