Uznanie ojcostwa

Jak już zapewne wiecie polskie prawo odmiennie reguluje relacje zachodzące pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy osobami pozostającymi w związkach nieformalnych. Mogliście na ten temat przeczytać między innymi we wpisie – https://www.podparagrafem.pl/regulacja-prawna-zwiazkow-nieformalnych/Jak różni się natomiast sytuacja dzieci urodzonych w małżeństwie od tych niepochodzących z małżeństwa, a także na czym polega uznanie ojcostwa – o tym słów kilka.

Dzieci pochodzące z małżeństwa

W sytuacji dzieci urodzonych w małżeństwie przyjmuje się, że dziecko takie pochodzi od męża matki. Pamiętajmy więc, że małżeństwo co do zasady będzie nam wskazywało na męża matki jako ojca dziecka nawet wtedy, gdy biologicznym ojcem będzie ktoś inny. Tzw. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki wyrażone w art. 61 k.r.o. można obalić jedynie poprzez wszczęcie postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli jednak Tatusiowe nie mają wątpliwości co do tego, że nimi są, po urodzeniu dziecka jedyne co muszą zrobić to zgłosić fakt urodzenia dziecka w odpowiedniej instytucji. Urodzenie dziecka należy zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego miejsca jego narodzin, gdzie wystawią stosowny akt stanu cywilnego.

Akt urodzenia dziecka sporządza się na podstawie karty urodzenia, wystawionej przez upoważnioną osobę, która odebrała poród. Zostanie ona przekazana w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia właściwemu urzędowi stanu cywilnego. Pamiętajmy, że od dnia sporządzenia karty urodzenia mamy 21 dni na dokonanie zgłoszenia urodzenia dziecka. W przeciwnym bowiem wypadku to kierownik urzędu stanu cywilnego dokona wyboru imienia dziecka i sporządzi akt urodzenia na podstawie przedłożonej mu karty.

Dzieci niepochodzące z małżeństwa

Odmiennie natomiast wygląda sytuacja dzieci niepochodzących z małżeństwa. Wówczas nie istnieje żadne domniemanie, które wskazywało by np. na to, że ojcem dziecka jest obecny partner matki. Koniecznym jest zatem przeprowadzenie ustalenia ojcostwa. Ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez:

1) uznanie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,

lub

2) uznanie przed sądem opiekuńczym,

albo

3) uznanie przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Nie ma przy tym jednego podstawowego trybu uznania ojcostwa, co oznacza, że wybór czy takie oświadczenie zostanie złożone przed urzędnikiem stanu cywilnego, czy sądem, należy w zasadzie tylko do ojca.

Pamiętajmy, że niezależnie od wskazanego powyżej sposobu, uznanie ojcostwa wymaga złożenia dwóch oświadczeń. Z jednej bowiem strony koniecznym jest oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem dziecka, z drugiej kobiety, która potwierdzi fakt pochodzenia dziecka od tego konkretnego mężczyzny. Takie oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. Matka dziecka może złożyć swoje oświadczenie jednocześnie z oświadczeniem uznającego mężczyzny, albo później, jednak w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny. Jeśli matka złoży oświadczenie po upływie tego terminu, wówczas oświadczenie takie nie wywoła skutków prawnych i uznanie ojcostwa nie nastąpi. Z powyższej czynności sporządza się protokół, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

Moment dokonania uznania ojcostwa

Uznanie ojcostwa może nastąpić: przed urodzeniem się dziecka, po urodzeniu się dziecka, przy sporządzeniu aktu urodzenia oraz przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka.

Sądowe uznanie ojcostwa

Poza powyższym sposobem uznanie ojcostwa może również nastąpić przed sądem opiekuńczym. Uznanie ojcostwa przed sądem odbywa się w trybie postępowania nieprocesowego. W razie sądowego uznania ojcostwa odpis protokołu uznania ojcostwa sąd niezwłocznie przesyła urzędowi stanu cywilnego właściwemu dla sporządzenia aktu urodzenia dziecka (§ 223 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, dalej – r.u.s.p.). Jeżeli matka dziecka nie była obecna przy składaniu oświadczenia, sąd, który przyjął oświadczenie, niezwłocznie zawiadamia ją o tym i wzywa do złożenia oświadczenia o potwierdzeniu ojcostwa (§ 224 ust. 1 r.u.s.p.). Protokoły z przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa podpisują uznający oraz matka dziecka (§ 224 ust. 3 r.u.s.p.).

Skutki uznania ojcostwa

Co daje uznanie ojcostwa? Przede wszystkim mężczyzna, który złoży takie oświadczenie nabywa władzę rodzicielską nad dzieckiem, co wiąże się z powstaniem po jego stronie zarówno praw, jak i obowiązków. Do podstawowych obowiązków należeć będzie wymóg łożenia na utrzymanie dziecka oraz troszczenia się o nie. Do jego praw należeć zaś będzie prawo uzyskiwania informacji o stanie zdrowia dziecka, prawo podejmowania decyzji o istotnych sprawach dziecka, jak kształcenie, leczenie, wyjazd za granicę. Dziecko zaś wraz z dokonanym uznaniem ojcostwa będzie mogło nosić nazwisko ojca, jak również nabędzie prawo dziedziczenia po nim, na takich samych warunkach, jakby było dzieckiem urodzonym w małżeństwie.

W przypadku uznania ojcostwa warto przemyśleć kwestię jego dokonania przed urodzeniem się dziecka. Niewątpliwie uregulowanie kwestii pochodzenia dziecka, jeszcze przed jego urodzeniem, będzie miało korzystne znaczenie zarówno dla ojca dziecka, jak również i samego dziecka.

error

Author: podparagrafem.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności bloga podparagrafem.pl